Vol 6 (2009)

4

Perinatal outcomes of vitrified human day-5, day-6 and day-7 blastocyst transfer

Kenichiro Hiraoka, Kaori Hiraoka, Miyuki Miyazaki, Emi Fukunaga, Toshitaka Horiuchi, Tomoyo Kusuda, Shinichiro Okano, Masayuki Kinutani, Kazuo Kinutani

    

Table of Contents

Articles

Kenichiro Hiraoka, Kaori Hiraoka, Miyuki Miyazaki, Emi Fukunaga, Toshitaka Horiuchi, Tomoyo Kusuda, Shinichiro Okano, Masayuki Kinutani, Kazuo Kinutani